En lengre video viser hele seansen som føreren av snøscooteren gjorde i et ulverevir i Norge. Kjøringen var ulovlig. Vi viser her klipp av kjøringen.

Les mer …

foto Rovviltets Røst

Blant ulvemotstandere ser man ofte argumenter som trekker frem ulvens utbredelse. Det hevdes at ulven, på linje med rotte og alminnelig rødrev, er verdens mest utbredte art. Argumentet blir forsøkt benyttet med forståelse av at ulven derfor er tilsvarende tallrik, verden rundt. Det som derimot aldri blir påpekt ved bruk av dette argumentet er; antallet ulver som finnes sett i forhold til artens utbredelse. Det er altså ikke nødvendigvis slik at en godt utbredt art, proporsjonalt sett behøver å være tilsvarende tallrik. Derimot finnes det tusenvis enorme antall elg utbredt over hele den nordlige halvkule.

Les mer …

foto Roger Brendhagen

En nyhetsoppdatering fra Rovdata viser at det er bekreftet seks helnorske ulvekull. Dette er tre stk mer enn hva bestandsmålet er for ulv, og kan føre til at forvaltningsmyndigheter vil forsøke å fjerne etablerte ulverevirer også innenfor Forvaltningssonen for ynglende ulv.

Les mer …

foto www ill RR

I Stor-Elvdal i Hedmark ble det gitt tillatelse til å felle en brunbjørn. Vårjakt på bjørn innebærer jakt på vårsnø, en svært uetisk og kontroversiell jaktform som ble innført etter det såkalte Rovviltforliket av 2011.

Les mer …

foto Rovviltets Røst

Interessegruppen som har valgt å benytte det uetiske navnet Naturen for alle - NFA, har på nytt henvendt seg til Høgskolen i Hedmark i forbindelse med gruppens offensiv mot forskermiljøet fra Skandulv (bildet - Petter Wabakken). En lang rekke påstander fra gruppen vikles inn i en lang rekke krav som rettes mot det Skandinaviske ulveprosjektet, samtidig som gruppen flagger egeninteresser fremfor allmenhensyn ved anvendelse av utmarken.

Les mer …

bilder av Rovviltets Røst

Rovdyrmotstandere klager og diskuterer heftig rundt ulvens eksistens og detaljer som  fremlegges av ulveforskere i Skandinavia. Et av de største ankepunktene til motstandere er at ulveforskerne ikke er til å stole på. Men hvorfor skulle man ikke kunne stole på de folkene i samfunnet, som faktisk bruker svært mye tid netttopp på forskning av ulvestammen i Skandinavia?

Les mer …

foto www

Våre skattepenger betaler sauens ødeleggelser i naturen! Iallefall er det slik dersom vi skal tolke de klare tallene som ligger offentlig tilgjengelige. Her kan man med letthet se hvilke store summer som norske sauebønder mottar i subsidier fra den Norske Stat. Det er heller ikke forbeholdt de mest begavede tenkerne i samfunnet å kunne forstå at sauen forårsaker enorme konflikter i samfunnet. En rekke dyrearter slaktes ned for å rydde vei for sau i skog og fjell, som fritt skal tusle rundt på måfå uten tilsyn.

Les mer …

foto RR -  Sau i Åsnes

Foreløpige anslag viser at det er en overproduksjon av lammekjøtt i Norge i 2016. Samtidig slaktes jervekullene i hi av Statens Naturoppsyn, ulver på streif er fredløse i hele Norge, gaupekvoter økes til tross for oppjustert posisjon på Norsk Røsliste og søvnige bjørner slaktes på sporsnø, slik at alt skal legges til rette for at sau skal kunne beite i norsk utmark.

Les mer …

foto Rovvilts Røst, politiet.

Dette er konkrete påstander som Rovviltets Røst ønsker å formidle, basert på en flere år lang erfaring som omhandler vedkommende. Blant annet har Finne vært en sentral person i jegermiljøet som jakter i de mye omtalte Trømborgfjella i Østfold, i et område som er knyttet opp til flere funn av utlagte giftåter. Og i 2012 nektet Finne å åpne en bomveg inn til dette området, til tross for at politiet anmodet han om dette.

Les mer …

foto Trond Burud

Den tidligere ledertispen i Kynna (artikkelbildet) har forsvunnet etter at hun har hevdet reviret sammenhengende i nesten 8 år, helt siden året etter hun ble født. Hun ble født i reviret, og overtok dette etter sin mor i 2007, da hun forsvant av ukjente årsaker.

Les mer …

foto Statens Naturoppsyn

En ulv er felt på grensen mellom Tokke og Fyresdal i dag, lørdag, 30 januar, ca kl 13:00. Det deltok i overkant av hundre mennesker på jakten.

Les mer …

alle foto Rovviltets Røst

Det har i mange måneder vært mye uro rundt ulvene som har/hadde tilhold i Østmarka. Etter at den tidligere lederhannen ble avlivet av humanitære hensyn på tirsdag grunnet skabb, er alle de voksne individene borte fra reviret. Og det meste ville mest sannsynlig sett helt annerledes ut, dersom ikke sterke krefter i motstandermiljøet ville det annerledes.

Les mer …

Etter at den utvidede lisenskvoten på ulv i Region 2 ble påklaget av blant annet Rovviltets Røst, er jakta nå stanset inntil videre i påvente av endelig avgjørelse fra Klima- og Miljødepartementet.

Les mer …

foto Rovviltets Røst

Det jaktes nå for fullt på en ulv i området nord for vegen mellom Fjone og Fjalestadgrend. Ulven ble påskutt og skadet under jakt i går, fredag 8 januar.

Siste utviklingen i saken er at Statens Naturoppsyns representant Espen Marker nå "friskmelder" ulven.

Les mer …

Kun få dager etter at Rovviltets Røst har rettet kraftig mot kritikk på utvidet lisenskvote på ulv i Region 2, blir en ulv skadeskutt under lisensjakt i Nissedal i Telemark. Statens Naturoppsyn har bekreftet at det er løsnet skudd mot ulven, men uten at man antar at den er truffet i noen vitale organer.

Les mer …

I Region 2, det som omfatter Vestfold, Buskerud, Aust-Agder og Telemark, har Rovviltnemnda vedtatt å utvide lisenskvoten for ulv med ytterligere to individer. Dette er resultat av at opprinnelig kvote er full, og nye individer dokumentert i den senere tid. Igjen viser rovviltnemnda i Region 2 at de ikke er et forvaltningsorgan som hensyntar begge sider som de er satt til å forvalte, men at de derimot knallhardt forsøker å fjerne flest mulig rovdyr, uavhengig av hva som legges til grunn for å rettferdiggjøre dette.

Les mer …

foto Politiet

En overlagt handling er ensbetydende med at handlingen er planlagt i forkant, og følgelig gjennomføres med viten og vilje. Når den 43 åringe jegeren og hundeoppdretteren fra Jordet i Trysil velger å felle en genetisk viktig ulv på disse premissene, har han selv valgt å bli kvalifisert til å bli idømt en særlig streng straff.

Les mer …

Lisensjakten stanset!

En innvandret hannulv med finsk-russisk genetikk befinner seg nå i Norge. Det er tidligere bekreftet at det finnes en ulv med denne genetikken i Svenske Härjedalen, etter at dna-analyser av ulven ble gjort 18 november.

Les mer …

foto RR - ulvespor Kjepperud gård

En ny spørreundersøkelse gjennomført av NINA, viser nå en marginal overvekt av personer som misliker at ulvene lever i Østmarka. En tilsvarende undersøkelse gjennomført for to år siden, viste da at den samme gruppen besto av drøye 40% av befolkningen.

Les mer …

skjermdump Facebook

På Facebook finner man den ulvefiendtlige gruppen "Ulven ut av Østmarka". Denne gruppen står nå i spissen for å spre misnøye rundt den etablerte ulveflokken i Østmarka, og virkemidlene som benyttes er stadig mer spekulative.

Les mer …

foto Erik Ola Helstad/Statens Naturoppsyn

En ulv ble skutt i Østerdalen i dag, dette er den andre ulven som er skutt på to dager i region 5.

Les mer …

Foto Erik Ola Helstad/Statens Naturoppsyn

Det var en ung tispe på 33 kilo som ble felt under lovlig lisensjakt, tirsdag 17 november.

Les mer …

foto privat

Ny konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunn vil gå av stabelen 18.-19.JANUAR, 2016, på Hamar.  Konferansen arangeres også i år som tidligere år, av Lisbet Baklid (bildet).

Les mer …

foto Statens Naturoppsyn

En streifende hannulv ble felt under jakt i Gol, mandag. Fellingen er lovlig i le av lisensjakten som tillates på ulv.

Les mer …

alle foto Tarjei Berg

Ulvereviret i Østmarka er etter all sannsynlighet ikke lengre inntakt. En elgjeger skyter en ulv som gjør utfall mot hans elghund, og kort tid etter er lederhannen i reviret alene med årets valper. Episoden beskyttes sannsynligvis under Naturmangfoldlovens §17, som gir adgang til å forsvare sin hund ved direkte angrep fra ulv, den såkalte Nødvergeparagrafen.

Les mer …

En jeger løsnet tirsdag ettermiddag et skudd mot en ulv i Østmarka. Ulven ble skadet av skuddet og forsvant raskt fra stedet. Dagen etter, onsdag ettermiddag, er ulven funnet død.

Les mer …

Skjermdump Tiveden arkiv-ARR

I midten av juli i år ble nok en ulv fra det svært genetisk viktige reviret i  Tiveden drept i trafiken. Det viser en DNA-prøve fra ulven. Den ble påkjørt i Oskarström i Halmstads kommun.

Les mer …

foto privat

En nederlandsk mann på tur med hunder i Kynnefjällreviret, fant det som viste seg å være en død ulv i en søplesekk.

Les mer …

illustration Rovviltets Røst 2015

I Norge har vi nylig vært vitner til at fem personer er blitt domfelte for ulovlig jakt på ulv. Alle de dømte fikk strenge straffer, og anket disse på stedet. I Sverige har man også avdekket ulovlig jakt på ulv ved flere anledninger, der personer også er idømt fengselsstraffer. Alikevel kan det virke som om den ulovlige jakten på ulv fortsatt pågår for fullt.

Les mer …

illustrasjonsbilde Flendalen-Trysil og Grue-Finnskog - Rovviltets Røst

Fylkesmannen har gitt tillatelse til å felle en ulv innenfor rovdyrhegnet i Flendalen-Trysil, etter at en ulv kom seg på innsiden av hegnet og angrep en rekke sau. Rovviltet Røst har for to år siden vært ved dette gjerdet på befaring. Det var den gangen tilstrekkelig spenning i gjerdet, noe som neppe kan ha vært tilfellet i år.

Les mer …

ARR fjernet viltkamera!

foto fra viltkamera
At man overvåkes i skogene er noe ARR har visst om i flere år, og noe som også gjør at organisasjonens representanter tilpasser sin ferdsel i skogene. Som hovedregel kan man ta utgangspunkt i at man blir fotografert opptil flere ganger på en helt vanlig skogstur, uten at man selv registrerer dette. Lørdag 15 august tok to styremedlemer ned et viltkamera, etter at dette ble funnet av ARR. På minnebrikken var det elg, rådyr, en rekke mennesker og kjøretøyet til et sentralt styremedlem i ARR.

Les mer …

alle foto ARR

Konflikten rundt ulvene i Østmarka har nådd store høyder de siste ukene etter at flere sauer er blitt angrepet av det som viste seg å være lederhannen i Østmarkareviret. Saken omtales ofte i ulike medier, og like ofte ser man svært store brister i folks kunnskaper om ulv i Norge.

Les mer …

foto ARR - Rovdyrdebatt Origo

Iallefall dersom man tar utgangspunkt i at "gjengroingen" skjer i utmark, altså langt til skogs der hvor det vanligvis skal befinne seg en rik fauna, blandet med skog og annen vegetasjon.

Les mer …

Merete Furuberg krever SNO-jakthund avlivet.

Det ble gjort forsøk på å skremme ut bjørnen som befant seg på innsiden av det lange rovdyrsikre gjerdet i Grue-Finnskog. Dette var ikke vellykket, og Fylkesmannen i Hedmark ga deretter tillatelse mandag 29 juni, til å felle bjørnen.

Les mer …

Foto ARR -/privat

Ulven er tilnærmet "svartelistet". Iallefall om man skal ta utgangspunkt i antallet fellingstillatelser som er gitt så langt denne sesongen. Det er kun i den magre "ulvesonen" langs svenskegrensen på Østlandet at ulv juridisk sett fortsatt kan leve fritt.

Les mer …

Illustrasjonsfoto - Twilight

Orienteringsløpere, politi og andre mennesker ble redd for det de mente var en "aggressiv ulv" i Løten, mandag 25 mai. Det hele handler naturligvis om en ung ulv på streif, og store brister på kunnskaper hos en rekke mennesker.

Les mer …

foto: Statens Naturoppsyn

Ulven som ble felt på nasjonaldagen 17 mai er trolig den samme ulven som viste seg ved bebyggelsen på Ringebu før helgen.

Les mer …

Ting du kanskje ikke visste om ulv!

ARR ønsker å sette lys på vanlige oppfatninger om ulv i Norge, og Skandinavia forøvrig. Ulvestammen lever under stadig mer negative påstander, som samlet sett er ment å skulle svekke dens rett til overlevelse. Også mange mennesker på vernesiden har en manglende forståelse for hvordan den reelle situasjonen faktisk er. Vi har derfor satt sammen noen linjer for å forsøke å forklare hvor håpløst mange av påstandene er i realiteten.

Les mer …

illustrasjonsfoto - uttak av ulv i Rendalen. Foto Lars Gangås /SNO

Ulvetellingen i Norge i løpet av vinteren 2014-15 viser at det mest sannsynlig har skjedd to helnorsle ynglinger. Dette vil derfor si at bestandsmålet på tre helnorske ynglinger ikke er oppnådd.

Les mer …

foto SNO /v Lars Gangås

En enslig jeger posterte langs Glomma ved Stai i Østerdalen etter at en ulv i forkant var blitt observert av flere personer. Jegeren observerte at ulven var på isen, og felte dyret med ett skudd. Ulven ble felt kun tre timer før lisensjakten i Hedmark var over ved midnatt, tirsdag 31 mars.

Les mer …

foto Skandulv

Ulven på bildet er hannulven fra Julussaflokken, som ble re-merket av Skandulv sist mandag, 23 mars. Ulven er merket i forskningsøymed, altså det som kalles forskningsmerking. Dette skiller seg fra ulv som merkes i regi den norske stat hvor Statens Naturoppsyn står for merkingen, og som kalles for forvaltningsmerking, som var tilfellet fredag 27 mars da lederhannen i Slettåsflokken også ble merket.

Les mer …

foto ARR

Ref-artikkel fra rettsalen i Sør-Østerdal Tingrett, etter vitneforklaring fra biolog og professor Øyvind Øverli fra Universitetet i Ås, onsdag 11 mars 2015:

Øverli satt som sakkyndig under rettsaken hele dagen, og hadde ett par spørsmål vedr dna-analysene ved Rovdata da genetiker og seniorforsker Øystein Flagstad avga sin forklaring tidligere på dagen. Flagstad la frem dokumentasjon på at ulven som ble skutt på reveåtet til hovedtiltalte stammet fra den skandinaviske ulvestammen.

Les mer …

foto ARR

ARR har vært tilstede i retten under deler av uken. Blant annet hadde ARR personer i retten da to av de seks tiltalte avga sin forklaring.
Det var "fullt hus" på tilhørerbenkeni rettsalen som huser 25 tilhørere. Det var mest motstanderfolk og medlemmer i Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk blant tilhørerne men også noen få fra vernesiden.

Les mer …

Vil at ulvevenn skal miste jobben!

 

I et brev som er sendt til rektoren ved Valdres videregående skole leser man hvordan personer med tilknytning til den ytterliggående gruppen "Rovviltpolitikk.org", forsøker å fremstille en lærer ved skolen som uegnet i forholdt til å ha "kontakt med våre ungdommer". Brevet er skrevet i den hensikt å svekke Karlsen sin rolle som lærer på skolen ved å direkte henvende seg til skolens rektor.

Les mer …

Trolig utlagt giftåte!

Det meste tyder på at dobermanen spiste noe som er lagt ut med hensikt. Hunden er undersøkt hos veterinærer, og har fått påvist skader som følge av større mengder rottegift. Det er fortsatt uklart hva som er motivet for at giften ble lagt ut i nærområdet til husstanden, som for tiden er eiere av tre hunder.

Les mer …

ARR anmelder hugst av viktig biotop!

Aksjonen Rovviltets Røst har besluttet å anmelde Viken Skog SA etter at selskapet har hugget skog, som i mange år har vært å anse som viktig hekkebiotop for hønsehauk og musvåk. Sakens alvor er beskrevet i artikkel.

Les mer …

Nettbutikk

Relatert